Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy för Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB

Vår arbetsmiljö ska präglas av respekt för varje människas unika och lika värde. SFAB/SBAB:s arbetsmiljöarbete ska präglas av öppenhet, delaktighet och förtroende där vi arbetar proaktivt tillsammans för den bästa arbetsmiljön. Vi ska vara en arbetsplats där medarbetaren mår bra, känner arbetsglädje och bemöter varandra med respekt. En god och säker arbetsmiljö är viktigt då det påverkar medarbetarnas trivsel och resultat.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, chefer är ansvariga för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs inom varje avdelning och alla medarbetare har ett arbetsmiljöansvar genom att följa arbetsmiljöpolicyn, skyddsföreskrifter och andra rutiner.

Arbetsgivaren har huvudansvar att bolagen följer Arbetsmiljölagen i alla sina delar. Chefer har ansvaret för arbetsmiljön, genom att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall samt i övrigt skapa en god arbetsmiljö.

Ansvarsfördelning och befogenheter ska vara tydligt formulerade och kända genom en delegation. Alla medarbetare deltar i arbetsmiljöarbetet till exempel genom att följa skyddsföreskrifter och påpeka risker eller brister i arbetsmiljön för sin närmaste chef. Varje medarbetare ska även ta ett personligt ansvar för sin hälsa och bidra till en god stämning och trivsel på arbetsplatsen.

Tillämpning av denna Arbetsmiljöpolicy beskrivs i Riktlinjer och mål för arbetsmiljöarbetet.

Riktlinjerna revideras årligen i samband med att ledningen arbetar med Affärsplan för nästkommande år och tas sedan upp i samverkansgruppen. Samverkan genomfördes 2022-11-14. 

Denna arbetsmiljöpolicy är beslutad av styrelsen för Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB 2023–12-15.