Arbetsmiljöpolicy

Om oss

Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB äger och förvaltar lokaler och bostäder

SFAB/SBAB ska vara en arbetsplats där medarbetaren mår bra, känner arbetsglädje och bemöter varandra med respekt. En god och säker arbetsmiljö är viktigt då det påverkar medarbetarnas trivsel och resultat. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, chefer är ansvariga för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs inom varje avdelning och alla medarbetare har ett arbetsmiljöansvar genom att följa arbetsmiljöpolicyn, skyddsföreskrifter och andra rutiner.

Syfte

Syftet med arbetsmiljöpolicyn är att skapa en arbetsplats som är sund och säker både fysiskt, socialt och organisatoriskt för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Ansvar

VD har huvudansvar att bolagen följer Arbetsmiljölagen i alla sina delar. Chefer har ansvaret för arbetsmiljön, genom att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall samt i övrigt skapa en god arbetsmiljö. Ansvarsfördelning och befogenheter ska vara tydligt formulerade och kända genom en delegation. Alla medarbetare deltar i arbetsmiljöarbetet till exempel genom att följa skyddsföreskrifter och påpeka risker eller brister i arbetsmiljön för sin närmaste chef. Varje medarbetare ska även ta ett personligt ansvar för sin hälsa och bidra till en god stämning och trivsel på arbetsplatsen.

Mål 2022

Målet är att stärka/förbättra alla medarbetares roller och ansvar samt försöka skapa tillit till varandra inom bolagen, att bjuda in till delaktighet och dialog. Fokusområden som tagits fram efter medarbetarenkäten

 • Förebyggande arbete mot kränkande särbehandling
 • Arbetsmiljö, friskvård och stress
 • Minska sjukfrånvaro
 • Fortsätta utveckla vår värdegrund
 • Förbättra samarbeten i organisationen
 • Kompetensutveckling

För att uppnå våra mål ska vi

 • Förebygga att inga medarbetare utsätts för kränkande särbehandling som t.ex. mobbning, psykisk ohälsa etc. SFAB/SBAB har nolltolerans vad det gäller mobbing.
 • Inkludera arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor som en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Målet är att medarbetaren så snart som möjligt ska kunna komma tillbaks till sin arbetsplats. Vid behov ska extern expertkunskap anlitas.
 • Så långt det är möjligt ge medarbetaren utvecklande arbetsuppgifter där det finns tillfälle till omväxling.
 • Säkerställa att ansvarsfördelning och befogenheter är klart formulerade och kända.
 • Använda såväl interna som externa resurser för att spåra och värdera risker samt för att ge förslag till åtgärder.
 • Säkerställa att konkreta åtgärdsprogram och projekt för arbetsmiljöarbetet upprättas, genomförs och utvärderas.
 • Ge medarbetaren kunskaper, färdigheter och praktiska möjligheter för att kunna medverka i arbetets utformning.

Denna policy revideras årligen i samband med att ledningen arbetar med verksamhetsplan för nästkommande år och tas sedan upp i samverkansgruppen.

Denna arbetsmiljöpolicy är beslutad av styrelsen för Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB 2021-12-09