Visselblåsarfunktion

Vi är måna om att risker och andra missförhållanden i vår organisation upptäcks och åtgärdas i ett tidigt skede. I samarbete med Strängnäs kommun har vi en gemensam visselblåsarfunktion där du anonymt kan anmäla misstankar om allvarliga missförhållanden i våra eller kommunens verksamheter.

Anställda i SFAB eller SBAB ska i första hand kunna ha en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen. Visselblåsarfunktionen är ett komplement och ersätter inte ett öppet samtalsklimat. Som anställd vänder man sig vanligen till sin närmaste chef. Den som vill uppmärksamma ett allvarligt arbetsrelaterat missförhållande anonymt kan göra det via visselblåsarfunktionen.

När ska funktionen användas?

Visselblåsarfunktionen ska bara användas vid misstanke om missförhållande och när SFAB/SBABs andra interna rapporteringskanaler inte bedöms vara möjliga eller lämpliga att använda.

Exempel på allvarligt missförhållande

 • Ekonomisk brottslighet som muta, bedrägeri och förfalskning
 • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
 • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
 • Sekretessbrott
 • Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer
 • Jäv i alla former av situationer
 • Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning
 • Försök att dölja något av ovanstående

När ska funktionen inte användas?

Visselblåsarfunktionen ska inte användas vid händelser som inte är av allmänt intresse eller händelser som berör enskild person. Dessa ska anmälas och hanteras av ansvarig verksamhet.

Är du hyresgäst hos oss och vill anmäla fel eller skadegörelse som gäller allmänna utrymmen som exempelvis trapphus eller miljöhus? Mejla då till info@strangnasbostadsab.se.

Är du hyresgäst hos oss och vill anmäla fel i din bostad? Gör då en felanmälan.

Vem kan använda funktionen?

Anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras av en anställd på Strängnäs Fastighets AB eller Strängnäs Bostads AB. Även andra som har en arbetsrelaterad koppling till verksamheten, till exempel arbetssökande, praktikanter och konsulter kan göra en anmälan.

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och som tillhör någon eller några av följande personkategorier hos verksamheten:

 • arbetstagare
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
 • personer som söker eller utför volontärarbete
 • personer som söker eller fullgör praktik
 • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under verksamhetens kontroll och ledning
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
 • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
 • aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget
 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Hur fungerar anmälan?

Du kan anmäla (visselblåsa) genom webbformulär, telefon eller ett personligt möte. Vi har ett avtal tillsammans med Strängnäs kommun och har anlitat Qnister AB som är en utomstående leverantör för hantering av anmälan av visselblås. Deras digitala tjänst gör det möjligt att göra en anonym och cookiefri rapportering. Det är också möjligt med en fortsatt anonym kommunikation mellan visselblåsare och mottagare av informationen.

När du visselblåser skyddas du av sekretess och är garanterad förbud mot repressalier. Inga efterforskningar görs för att identifiera vem som lämnat en anonym anmälan.

Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Så anmäler du

Som anmälare kan du själv välja hur du vill visselblåsa.

För att säkerställa din anonymitet vid webbanmälan – tänk på följande:

 • Skriv av den här länken och skriv in i din webbläsare.
  https://whistle.qnister.com/strangnaskommun
 • Använd inte företagets dator eller nätverk.