Projektprocessen

Våra projekt genomgår ett antal faser innan vi lämnar över projektet till förvaltning. Här kan du läsa mer om varje fas och hur projektprocessen går till.

1. Förberedandefas

I den förberedande fasen gör Strängnäs kommun en förstudie för att fastställa behovet och vilken målbild projektet ska ha. Förstudiehandlingarna utgör underlag för beslut om nästa skede.

2. Utredningsfas

I utredningsfasen utarbetas underlag för beslut om eventuellt genomförande eller projektering och anskaffning (sammanställning av fakta utifrån kommunicerat behov).

3. Projekterings- och anskaffningsfas

I projekterings- och anskaffningsfas upprättas beskrivningar och ritningar som sedan ligger till grund för upphandling av entreprenadkontrakt. Efter denna fas så lämnas en uppdaterad hyreskalkyl och totalkostnad som ligger till grund för beslut om att genomföra byggnation.

4. Genomförandefas

Den planerade om-, ny- eller tillbyggnationen genomförs, från första spadtag till slutbesiktigad byggnad eller lokal. Innan projekten avslutas och går över till förvaltning sker en uppföljande redovisning av projektens utfall ekonomiskt och tidsmässigt utifrån styrelsens beslut om att genomföra byggnation. Den färdiga byggnaden eller lokalen lämnas sedan över till hyresgästen och förvaltas fortsatt av SFAB.