Arbetsmiljöpolicy

Strängnäs Fastighets och Bostads AB äger och förvaltar lokaler och bostäder

Alla anställda ska arbeta i en fysisk och psykosocial miljö som är så bra att de både kan och vill arbeta i den. Arbetsplatsen ska präglas av öppenhet och varje medarbetare ska beredas möjlighet att ha inflytande över och ta ansvar för sin arbetsmiljö. Alla ska ha tillgång till utbildning inom arbetsmiljö på samtliga nivåer i företaget.

Strategi

Vi ska genom samverkan med de anställda erbjuda en god arbetsmiljö som medger inflytande, delaktighet, medansvar och utveckling. I akt och mening för att förebygga ohälsa och olycksfall/skada i arbetet.

Lagar, avtal samt arbetsmiljöverkets råd och föreskrifter anger minsta godtagbara standard. Arbetsmiljö- och medbestämmandefrågorna är naturliga delar av den löpande verksamheten.

En väl fungerande organisation med konsekvent och tydlig delegering av ansvar för arbetsmiljöuppgifter och befogenheter till alla chefsnivåer enligt delegation. VD har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

Vi fastställer årligen tydliga mål för verksamheten med resultatkrav, uppföljning och utvärdering med successiv och kontinuerlig förbättring av bolagets systematiska arbetsmiljöarbete. Rutin och blanketter i dokument
“4-3-3 Målstyrningsmodell” används för upprättande av mål, delmål, handlingsplaner och uppföljning genom visualisering.

Årlig arbetsmiljöagenda för alla anställda upprättas inom företaget där skyddsronder, uppföljning, kontroll av utrustning, kontor och fordon ingår.

Inom företaget genomförs regelbundet återkommande arbetsmiljöundersökningar dels som medarbetarundersökningar och som återkommande hälsoundersökningar.

Företaget samarbetar kontinuerligt med externa aktörer och säkerställer genom avtal att erforderlig kunskap och utbildning inom arbetsmiljö finns.
Gällande arbetsmiljöpolicy finns på företagets hemsida så att den alltid är tillgänglig för alla intressenter.

​​

Denna policy revideras årligen i samband med målkonferens.